Welkom op de website van de European Union Secondary Ticketing Association

Beslissing initiatiefwet ‘doorverkoop toegangskaarten’ ligt nu bij Eerste Kamer

Op dinsdag 6 april is het initiatiefwetsvoorstel ‘doorverkoop toegangskaarten’ van Arda Gerkens (SP) en Nicolien van Vroonhoven (CDA) door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent niet dat de wet nu in werking treedt; eerst moet de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel buigen. Pas op het moment dat ook de Eerste Kamer heeft gestemd, wordt duidelijk of de wet daadwerkelijk in werking treedt.

Wij houden u hiervan op de hoogte.


Doelstellingen

De vereniging heeft als ondernemersorganisatie ten doel: het waarborgen van de kwaliteit en de professionaliteit van het ondernemersschap van secundaire ticket verkopers alsmede het behartigen van individuele en collectieve belangen van haar leden, één ander in de ruimste zin des woords

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

– het opstellen van gedragsregels en duidelijke richtlijnen voor marktpartijen, betrokken bij secundaire ticketverkoop;
– het bieden van transparanties en garanties aan consumenten ten aanzien van gekochte- en doorverkochte plaats- en toegangsbewijzen voor evenementen ten behoeve van de consumenten, mede om daarbij het vertrouwen van consumenten daarin te vergroten;
– het invoeren van een keurmerk voor consumenten door marktpartijen, betrokken bij secundaire ticketverkoop
– het actief promoten van de branchevereniging voor secundaire ticketverkoop in de media als ook het geven van voorlichting
– het bevorderen van contacten tussen de leden
– het houden van vergaderingen, voordrachten, lezingen en cursussen
– het medewerken aan het totstandkomen van- en het zich doen vertegenwoordigen in privaatrechtelijk- en publiekrechtelijke lichamen
– het begeleiden en voeren van rechtsgedingen ten behoeve van een ledencollectief
– alle andere wettige middelen, welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.